• Siler 1
  • Siler 2
  • Slider 4

KẸP WR

STT Quy cách Tiết diện cáp (mm2)
1 WR 189 (WR 159 ) 50 - 50
2 WR 279 (WR 259) 70 - 70
3 WR 289 50 - 70
4 WR 379 50 - 120
5 WR 399 70 - 120
6 WR 419 95 - 120
7 WR 815 50 - 240
8 WR 835 95 - 240
9 WR 875 (WR 909) 150 - 240
10 WR 929 240 - 300
  Giới thiệu sản phẩm
Mã đặt hàng Dây chính Dây rẽ nhánh
Phạm vi
sử dụng
(MCM)
Loại dây Phạm vi 
sử dụng
(MCM)
Loại dây
WR 279 1
1/0
2/0
ACSR 1
1/0
2/0
ACSR
WR 379 3/0
4/0
ACSR 6
4
3
2
1
ACSR
WR 419 3/0
4/0
ACSR 2/0
3/0
4/0
ACSR
WR 715 4/0
250
300
350
400
ACSR 6
4
3
2
1
ACSR
WR 835 250
300
350
400
500
ACSR 2/0
3/0
4/0
ACSR
WR 875 250
300
350
400
500
ACSR 4/0
250
300
350
ACSR
WR 929 300
350
400
500
ACSR 300
350
400
500
600
ACSR

Ngoài ra chúng tôi còn có: WR179, WR475, WR815

Đóng lại