• Siler 1
  • Siler 2
  • Slider 4

Kẹp nối rẽ Cu-Al

Kẹp nối rẽ Cu-Al SL-1:

Cu (6-50) - Al (16-70)mm2

Kẹp nối rẽ Cu-Al SL-2:

Cu (10-95) - Al (25-150)mm2

Kẹp nối rẽ Cu-Al SL-3:

Cu (35-240) - Al (35-300)mm2

  Giới thiệu sản phẩm
Đóng lại